ZARZĄDZANIE PROCESEM PRZYGOTOWANIA REALIZACJI INWESTYCJI BUDOWLANEJ (DESIGN MANAGEMENT, PRE-CONSTRUCTION)

– Doradztwo na etapie tworzenia projektu koncepcyjnego, budowlanego, przetargowego
– Weryfikacja założeń projektowych pod względem wymogów formalnych (m.in. plan zagospodarowania, warunki zabudowy, kwestie urzędowe, administracyjne, warunki techniczne)
– Opracowanie i weryfikowanie ogólnego harmonogramu Inwestycji
– Opracowanie i weryfikowanie wstępnego budżetu Inwestycji
– Przygotowanie i przeprowadzenie procedury przetargowej na wybór wykonawcy robót
– Analiza i zestawienie głównych ryzyk projektu

ZARZĄDZANIE INWESTYCJĄ BUDOWLANĄ Z UDZIAŁEM GENERALNEGO WYKONAWCY (PROJECT MANAGEMENT)

– Przygotowanie ogólnego harmonogramu Inwestycji
– Opracowanie i wdrożenie procedury przetargowej
– Określenie zakresu i budżetu projektu
– Przygotowanie i przekazanie zapytania ofertowego do potencjalnych oferentów
– Organizacja i przeprowadzenie przetargu na wybór Generalnego Wykonawcy
– Udział w przygotowaniu umowy między Inwestorem i Generalnym Wykonawcą
– Zarządzanie i koordynacja działań zespołu realizującego inwestycję, administrowanie kontraktem
– Analiza i zestawienie głównych ryzyk mających wpływ na termin i koszt realizacji Inwestycji
– Nadzór inwestorski (branżowi inspektorzy nadzoru)
– Monitorowanie postępu, jakości prac i harmonogramu realizacji
– Kontrola zgodności realizacji Inwestycji z dokumentacją kontraktową
– Koordynacja i wprowadzaniem zamian projektowych
– Weryfikacja i akceptacja protokołów przerobowych
– Współpraca z instytucją finansującą
– Opracowywanie miesięcznych raportów z przebiegu realizacji Inwestycji
– Odbiór usterkowy i bezusterkowy obiektu
– Udział w procedurze odbiorowej Inwestycji (PSP, SANEPID, PINB)
– Weryfikacja dokumentacji powykonawczej, udział w przekazaniu obiektu przyszłemu zarządcy nieruchomości
– Wsparcie oraz koordynacja prac w okresie gwarancyjnym

NADZÓR INWESTORSKI

– Pełnienie obowiązków wielobranżowego Inspektora Nadzoru Inwestorskiego zgodnie z wymogami polskiego prawa
– Kontrola jakości, postępu prac projektowych i budowlanych
– Weryfikacja dokumentacji projektowej
– Kontrola przestrzegania podstawowych przepisów BHP na budowie
– Weryfikacja zgodności i jakości prac budowlanych w odniesieniu do standardów Inwestora
– Udział w procedurze odbiorowej obiektu
– Kontrole gwarancyjne, odbiory lokatorskie

ZARZĄDZANIE INWESTYCJĄ BUDOWLANĄ BEZ UDZIAŁU GENERALNEGO WYKONAWCY (CONSTRUCTION MANAGEMENT)

– Uzgodnienie głównych założeń i strategii realizacji projektu z Inwestorem
– Analiza i zestawienie głównych ryzyk mających wpływ na termin i koszt realizacji Inwestycji
– Pomoc w uzyskiwaniu niezbędnych decyzji, pozwoleń i uzgodnień wymaganych przepisami prawa
– Przygotowanie ogólnego i szczegółowego harmonogramu robót
– Opracowanie procedury przetargowej
– Podział prac na pakiety branżowe zgodne z dokumentacją projektową
– Przygotowanie budżetu Inwestycji z uwzględnieniem pakietowania prac
– Przygotowanie dokumentacji przetargowej dla poszczególnych pakietów
– Koordynacja procesu przetargowego i rekomendacja wykonawców
– Udział w przygotowaniu umowy o wykonanie poszczególnych zakresów robót
– Przygotowanie placu i zaplecza budowy
– Wprowadzenie, koordynacja, nadzór prac poszczególnych wykonawców
– Prowadzenie spotkań koordynacyjnych i sporządzanie protokołów
– Nadzór inwestorski – kontrola jakości, postępu robót względem projektu, standardów i uzgodnionego harmonogramu Inwestycji
– Kontrola budżetu Inwestycji, rozliczanie poszczególnych wykonawców, weryfikacja protokołów przerobowych
– Współpraca z instytucją finansującą
– Opracowywanie miesięcznych raportów z przebiegu realizacji Inwestycji
– Przygotowanie procedury odbiorowej obiektu
– Koordynacja procedury odbiorowej Inwestycji (PSP, SANEPID, PINB)
– Rozliczenie końcowe projektu

DORADZTWO I ZARZĄDZANIE KOSZTAMI INWESTYCJI (COST MANAGEMENT, VALUE ENGINEERING)

– Przygotowanie wstępnego, szacunkowego budżetu Inwestycji
– Opracowanie budżetu szczegółowego w oparciu o dokumentację projektową i standardy wykończenia obiektu
– Sporządzenie harmonogramu kosztów (cash-flow) w oparciu o harmonogram realizacji Inwestycji
– Kontrola kosztów na etapie przetargu i realizacji – roboty zamienne, dodatkowe, bilansowanie robót zaniechanych, etc.
– Weryfikacja i akceptacja miesięcznych przerobów wykonawcy
– Rekomendowanie płatności częściowych
– Współpraca z przedstawicielami instytucji finansujących
– Analiza i zestawienie ryzyk mających wpływ na koszt realizacji
– Sporządzanie miesięcznych raportów kosztowych z uwzględnieniem postępu robót
– Oszacowanie kosztów końcowych projektu
– Uzgodnienie i rozliczenie końcowe Inwestycji

SPORZĄDZANIE RAPORTÓW, ANALIZ DLA NIERUCHOMOŚCI W ZAKRESIE MOŻLIWOŚCI TECHNICZNYCH, ADMINISTRACYJNYCH I EKONOMICZNYCH (DUE DILIGENCE REPORT)

Zakres opracowania raportu due diligence określany jest indywidulanie z Klientem i dotyczy konkretnego zamierzenia inwestycyjnego. Celem sporządzenia raportu technicznego może być m.in.:

– Weryfikacja stanu prawnego nieruchomości
– Sprawdzenie możliwości zabudowy w odniesieniu do zapisów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub decyzji o warunkach zabudowy
– Analiza cech terenu nieruchomości m.in. pod względem możliwości komunikacyjnych, przyłączenia mediów, panujących warunków geologicznych
– Ocena ryzyk mogących mieć wpływ na późniejszą wartość i funkcjonalność nieruchomości
– Analiza ewentualnych założeń inwestycyjnych, wskazanie ryzyk, rozwiązań zamiennych
– Przedstawienie oceny założeń inwestycyjnych przed zakupem nieruchomości
– Sprawdzenie i ocena stanu technicznego budynku znajdującego się na danej nieruchomości
– Oszacowanie i przedstawienie kosztów planowanej inwestycji w oparciu o zgromadzone dane

MONITOROWANIE INWESTYCJI NA POTRZEBY BANKÓW I INNYCH JEDNOSTEK FINANSUJĄCYCH (BANK, FUND MONITORING)

– Monitoring realizacji Inwestycji (raporty miesięczne)
– Weryfikacja dokumentacji projektowej (dokumenty formalne, kosztorysy, projekt budowlany, projekt wykonawczy, standardy, umowy z wykonawcami i gestorami sieci, etc.)
– Kontrola budżetu Inwestycji, zatwierdzanie płatności wykonawców
– Analiza ryzyk mających wpływ na termin realizacji i budżetu Inwestycji, propozycja działań naprawczych
– Kontrola zapisów w dzienniku budowy
– Wizyty na terenie monitorowanej Inwestycji, udział w spotkaniach z projektantami i wykonawcami, sporządzanie dokumentacji fotograficznej
– Kontrola jakości i bezpieczeństwa prowadzonych prac budowlanych
– Kontrola postępu robót względem zatwierdzonego harmonogramu
– Analiza i opiniowanie umów zawieranych z wykonawcami